NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie

na rok szkolny 2015/2016

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do publicznej szkoły podstawowej, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów.

§ 2.

1. Regulamin stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

2. Regulaminu nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej.

3.  Dzieciom, o których mowa w ust. 2 odpowiednią formę kształcenia, zgodną z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

§ 3.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Rozdział 2

Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej

§ 4.

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców od 03 marca do 31 marca.

2. Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej szkoły.

 

Rozdział 3

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

§ 5.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 6.

[Kryteria]

1. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 5, brane są pod uwagę kryteria

zawarte w statucie danej szkoły podstawowej, mianowicie:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły;

2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w zespole;

3) lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy rodziców (rodzica) kandydata.

4) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do SP Ślesin jest mniejsza niż do jego obwodowej

2. Za spełnienie kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 przyznaje się po 2 punkty za  każde kryterium, natomiast za spełnienie kryterium określonego w ust. 1 pkt 3 przyznaje się
1 punkt.

3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica (rodziców) kandydata.

§ 7.

[Wniosek]

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej składa się do dyrektora wybranej szkoły.

3. Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły.

§ 8.

[Komisja rekrutacyjna]

Postępowanie rekrutacyjne do publicznej szkoły podstawowej przeprowadza komisja

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej.

§ 9.

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej,

jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

§ 10.

[Uzasadnienie]

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 11.

[Odwołanie, skarga]

1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 10.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 12.

[Terminy]

1. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 rodzic kandydata składa w terminie od01 kwietnia do20 kwietnia.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:

1) 28 kwietnia: - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

2) do 07 maja - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły;

3) 09 maja-podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

§ 13.

[Postępowanie uzupełniające]

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Rozdział 4

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

§ 14.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły podstawowej.

§ 15.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Rozdział 5

Przyjęcie ucznia do publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego

§ 16.

1. O przyjęciu ucznia do publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.

2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej

 

Zgłoszenie kandydata do klasy I

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport