NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W ŚLESINIE

 

 

Zapisy do przedszkola/oddziałów przedszkolnych odbywają się w dniach 1-31 marca 2016 r. Wnioski będzie można składać w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie w godzinach od 7.30 do 15.30.

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

2. Do przedszkola/oddziałów przedszkolnych  dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej. 

Terminarz rekrutacji:

· 1 – 14 marca 2016 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (druk deklaracji)

· 17 – 31 marca 2016 r. – termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych

· 11 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane będą w placówce,  a informacji telefonicznej udzieli pracownik sekretariatu

· 15 – 30 czerwca 2016 r. - podpisywanie umów z przedszkolem. Niepodpisanie umowy 
w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

· po 15 sierpnia 2016 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego 

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziałów przedszkolnych po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/oddziałów przedszkolnych po raz pierwszy wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola. Karty będą do pobrania w przedszkolu od 1 marca 2016 r. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie w terminie do 31 marca 2016 r.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2013 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności.

Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym  nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie od 1 do 14 marca 2016 r. Deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym chcący zapisać dziecko do przedszkola, winni dołączyć do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola/ Deklaracji decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Podpisywanie umów w sprawie korzystania przez dziecko z usług przedszkola dla dzieci nowoprzyjętych – od 15 do 30 czerwca 2016 r.

Dane zamieszczane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

- dane osobowe dziecka:

pesel dziecka (w przypadku braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – służą identyfikacji dziecka,

dane dodatkowe o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,

- dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:

imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów naboru,

dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) - służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je posiadają.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego 
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria główne - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są brane pod uwagę łącznie te kryteria.

Kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolu – ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kryteria dodatkowe zostały uzgodnione z Burmistrzem Miasta i Gminy Ślesin.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Kryterium

Punkty1)

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

100

Dziecko niepełnosprawne

100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

100

Dziecko objęte pieczą zastępczą

100

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata

10

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

8

Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą  na terenie Gminy Ślesin

6

Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

4

Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

2

1) Punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się.

2) Rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

3) Samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, są odpowiednio:

1)   zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie 
z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej,

2)   oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły.

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów